Agenda van de Stichting Familie Crommelin

 

 

 

pic-calendar03

 

Concrete activiteiten

 

Familie Website
Al vele malen zijn wij erop gewezen dat een goede website het ultieme medium is voor informatievoorziening over- en tussen familieleden. Hiermee willen we de uitwisseling van kennis over familie(verleden) en het aanhalen van de familieband bevorderen. Hoewel de domeinnaam (www.crommelin.org) inmiddels bekend is, moet de website nu nadere invulling krijgen. Bij het opzetten van de website denken wij voornamelijk aan de volgende onderdelen:
§ familiegeschiedenis, anekdotes en verhalen
§ archief, stamboom en genealogie
§ stichting en ledenlijst

Vanzelfsprekend heeft een dergelijk project nogal wat voeten in aarde en zullen wij wel enige tijd en middelen nodig hebben om dit goed van de grond te krijgen. Vandaar dat wij meerdere familieleden zullen benaderen met het verzoek een belangrijke rol te spelen in de informatievoorziening via – en het onderhouden van - de website.

Journal
Naast een goede website zal (onder andere voor de ouderen) het Journal twee keer per jaar blijven verschijnen (in voorjaar en najaar). Wel zal het journal vaker gaan verwijzen naar de website alwaar de meerderheid van de informatie opgeslagen zal blijven.

Onze internationalisering betekent ook dat ons Journaal deels in het Engels zal gaan verschijnen. Datzelfde geldt voor de website.

Genealogie
In samenwerking met het Centraal Bureau van de Genealogie willen we onze stamboom actueel houden. We roepen daartoe de familieleden op geboortes, huwelijken en sterfgevallen op te geven aan het bestuur van de Stichting. Het goed bijhouden van deze gegevens vereenvoudigt een eventuele nieuwe uitgave van het “Blauwe Boekje” in de toekomst.

Archief
Inmiddels zijn contacten gelegd met het gemeente archief van onder andere Amsterdam die ons gaan helpen bij het opbouwen en onderhouden van een goed familiearchief. Hiermee willen we onze familieleden adviseren over hun ‘Crommelin bezittingen’ en eventueel te ondersteunen in hun beslissingen hierover inzake behoud, archivering, schenking of restauratie, danwel te bemiddelen bij verkoop. U zult hier later nader over geïnformeerd worden.

Familiereünie
De hoofddoelstelling van de reünie is naar de mening van het bestuur het bieden van veel gelegenheid voor uitwisseling en contact. Daarom hebben we besloten om de reünie voortaan eens in de 3 jaar te organiseren. Teneinde de reünie ook aantrekkelijk te houden voor de jongeren en de familieband reeds van jongs af aan te stimuleren, zal de reünie voortaan meer vanuit het jongeren-oogpunt benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de volgende reünie in een dierentuin georganiseerd zal worden.

Voor de buitenlanders (en geïnteresseerde Nederlanders) zal rondom de reünie een apart programma worden georganiseerd met ‘roots’achtige elementen (zoals het weekend in St Quentin), teneinde ook in deze behoefte te voorzien.

65+ lunch
De jaarlijkse “ouderenreünie” wordt vanaf volgend jaar toegankelijk voor alle Crommelins (en aanverwanten) die de leeftijd van 65 jaar zijn gepasseerd. Hiermee willen wij de continuïteit van deze gewaardeerde vorm van familiebijeenkomst waarborgen en tevens ook voor de ouderen een leuke vorm van samenzijn organiseren teneinde de familieband ook in deze groep waar nog nodig aan te halen.

Overig
Het Bestuur van de Stichting wil een centrale rol spelen in de contacten tussen familieleden. Familieleden moeten met vragen aangaande de familie terecht kunnen bij het bestuur. Het bestuur weet vervolgens bij wie het familielid met zijn/haar vraag terecht kan.

Verder is het wenselijk onze definitie van wie welkom is op onze activiteiten te verruimen: verschillende niet- naamgenoten zijn grote kenners en fans van onze familie en het verrijkt ons hen uit te nodigen. We zullen trachten hen ook aan te schrijven voor deze evenementen.