Adreslijst leden Bestuur Stichting Familie Crommelin
(February 2016)

Michiel Crommelin (Voorzitter)

Dies Donker (Penningmeester)
Tel : 06-21870749

May van Oordt-Crommelin (Secretaris)
Tel : 06-45072260
Email : info@crommelin.org

Walter Crommelin (buitenlandse contacten)
Tel : 06-31037027

    STATUTEN van de Stichting Familie Crommelin

 

(Print page)
 

 

Crest

 

 

Akte van oprichting is gepasseerd op 5 januari 2000 voor Mr. F.R. Sterel, notaris te Amsterdam en sindsdien zijn de statuten niet meer gewijzigd. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34127217.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting is genaamd: Stichting Familie Crommelin.
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

DUUR
Artikel 2
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DEFINITIES
Artikel 3
a. de stichting: de Stichting Familie Crommelin;
b. het bestuur: het bestuur van de stichting;
c. deelnemers: de deelnemers van de stichting als bedoeld in artikel 6 van deze statuten, die door het bestuur als deelnemer worden toegelaten.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 4
1. De stichting heeft ten doel:
a. het inhoud geven aan de wapenspreuk van de familie;
b. het versterken van de band tussen de familieleden van het geslacht Crommelin;
c. het in ere houden en in stand houden van de herinnering aan de geschiedenis en het voorgeslacht van het geslacht Crommelin;
d. het registeren van familiebezittingen, waarbij onder "familiebezittingen" wordt verstaan voorwerpen die een duidelijke relatie hebben met de geschiedenis van het geslacht Crommelin; en al datgene wat hiermede in de ruimste zin verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van familie-reünies
b. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten;
c. het verrichten van onderzoekingen op genealogisch gebied betreffende het geslacht Crommelin;
d. het aanleggen, aanvullen en instandhouden van een familie-archief hetgeen betrekking heeft op het geslacht Crommelin;
e. het uitgeven van aanvullingen op de editie van de reeks van "De Genealogie in het Nederlands Patricaat" voor het geslacht Crommelin;
f. het voeren van correspondentie met familieleden en verspreiden van mededelingen onder de familieleden van het geslacht Crommelin; en
g. het verlenen van steun en bijstand aan familieleden van het geslacht Crommelin;
h. alle andere wettige middelen.

VERMOGEN
Artikel 5
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. jaarlijkse bijdrage voor deelnemerschap;
b. subsidies, donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

DEELNEMERS
Artikel 6
1. De stichting kent deelnemers. Deelnemers zijn:
a. natuurlijke personen, met dien verstande dat zij de geslachtsnaam Crommelin dienen te hebben;
b. echtgenotes en weduwen van de sub a genoemde personen;
c. wettige kinderen van de sub a genoemde personen die niet meer de achternaam Crommelin dragen en die niet ouder zijn dan een door het bestuur te bepalen leeftijd;
d. echtgenoten, echtgenotes, weduwen en weduwnaars van de sub c genoemde personen;
e. personen die duurzaam samenwonen met een van de sub a of sub c genoemde personen.
2. Deelnemers kunnen door iedere belanghebbende schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur, zonodig onder verschaffing van gegevens waaruit kan blijken dat de aanvrager aan de hierboven bedoelde vereisten voldoet.
3. Bij discussie of een persoon voldoet aan de criteria zoals in het eerste lid omschreven beslist het bestuur omtrent de toelating van een deelnemer.
4. Iedere deelnemer zal worden gevraagd een jaarlijkse deelnemersbijdrage aan de stichting te betalen. Deze deelnemersbijdrage wordt door het bestuur vastgesteld.
5. De deelneming eindigt:
a. door de mededeling van een deelnemer dat hij zijn deelneming beëindigt;
b. door het overlijden van de deelnemer;
c. van rechtswege wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het eerste lid van artikel 6;
d. door een besluit van het bestuur om de deelneming indien naar het oordeel van het bestuur de deelnemer zodanig heeft gehandeld dat van de stichting in redelijkheid niet meer kan worden verlangd de deelneming te laten voortduren.
6. Het besluit van het bestuur van de stichting om een deelneming op te zeggen zoals bepaald in het vierde lid van dit artikel, kan alleen worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden.
7. Bij beëindiging van het deelnemerschap vindt geen restitutie plaats van de betaalde jaarlijkse deelnemersbijdrage en verdere kosten en/of vergoedingen.
8. Iedere deelnemer is verplicht zijn of haar adres en de mutaties daarin aan het bestuur te verschaffen.
9. De secretaris van het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle deelnemers en potentiële deelnemers zijn opgenomen.

VERGADERING VAN DEELNEMERS
Artikel 7
1. Vergaderingen van deelnemers worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
2. De deelnemers worden door het bestuur tot een vergadering schriftelijk uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt tijdstip en plaats der vergadering en de agenda.
3. Het bestuur voorziet in de leiding van de vergadering van deelnemers.

HET BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, welke bestuursleden dienen te voldoen aan dezelfde criteria als de deelnemers zoals bepaald in het eerste lid van artikel 6.
2. Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. Het bestuur vult zich door coöptatie aan.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén persoon kan de functie van secretaris en penningmeester in zich verenigen.
4. Bestuursleden hebben zitting gedurende een periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn maximaal tweemaal opnieuw benoembaar. Slechts indien het bestuur daartoe met algemene stemmen besluit, kunnen aftredende bestuursleden ook meer dan tweemaal opnieuw benoemd worden.
5. Het bestuur stelt zelf een rooster van aftreden op.
6. Een bestuurslid dat is benoemd in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop het vervangen lid zou zijn afgetreden.
7. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid, niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te doen voorzien in de vacature of vacatures.
8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 9
1. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 1 van dit artikel bepaalde - door de voorzitter ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen bevatten tenminste de genomen besluiten en de daaruit voortvloeiende te ondernemen actie. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering.
5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per enig ander communicatiemiddel hun mening te uiten. De bescheiden waaruit van een zodanig besluit blijkt worden bij de notulen gevoegd.
7. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van één (1) stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven komen alle bestuursbesluiten tot stand met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de desbetreffende vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum.
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
11. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Het bestuur stelt jaarlijks de deelnemersbijdrage voor het komend jaar vast.
13. Het bestuur keurt jaarlijks de balans en staat van baten en lasten van de stichting goed.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 10
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits in alle gevallen op grond van een met algemene stemmen genomen bestuursbesluit in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
3. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister, gehouden door de kamer van koophandel en fabrieken, binnen wiens gebied de stichting haar kantoor houdt.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
De stichting wordt vertegenwoordigd door:
1. het bestuur; of
2. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 12
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door periodiek aftreden;
b. door overlijden;
c. door schriftelijk bedanken;
d. van rechtswege wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het eerste lid van artikel 6.
e. indien een bestuurder het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
f. door ontslag door de rechtbank;
g. door een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de stichting, genomen in een vergadering waarin alle overige in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat en waarin door al die bestuursleden voor zijn ontslag is gestemd. Het bestuur is tevens bevoegd een mede-bestuurslid te schorsen.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEWAARPLICHT
Artikel 13
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het einde van het eerste boekjaar is op éénendertig december tweeduizend.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één juli de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of accountant-administratieconsulent te benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te controleren.
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen alsmede om de stichting te ontbinden. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd zodanige akte te doen verlijden. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het in artikel 10 lid 3 bedoelde handelsregister.
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuurders als zodanig op. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding bij het in artikel 10 lid 3 bedoelde handelsregister.
4. Een eventueel overschot na vereffening van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening door degene die hiertoe door het bestuur als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 15
Het bestuur van de stichting kan reglementen vaststellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

COMMISSIES
Artikel 16
1. Het bestuur is bevoegd commissies in het leven te roepen, bestaande uit deelnemers en/of niet-deelnemers.
2. Deze commissies kunnen de door het bestuur vastgestelde activiteiten (laten) uitvoeren.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.